Företagsinterna utbildningar arrangeras på begäran, kontakta info@nordiskproduktivitet.com

--------------------------------------------------------------------------------

Öppna kurser kommer att planeras och vi återkommer med tidpunkter.

Plats: Kungsörstorp i Kungsör
Tidpunkt: Bestäms tillsammans med deltagarna i möjligaste mån
Skicka en intresseanmälan till: info@nordiskproduktivitet.com med namn, telefon, e-postadress och företag.


Följande kurser erbjuds:


MTM-1 Bas
3 dagar

MTM-SAM
5 dagar

MTM-UAS
5 dagar

MTM-1
10 dagar

MTM-2
5 dagar

MTM-Logistic
5 dagar

1. MTM-System 

 

AnvändningsomrÃ¥de/syfte:                   
MTM, Metod Tid Mätning, är en familj av verktyg som bygger på att fastställa manuella operationstider genom att beskriva och definiera normmetoden för ett arbete. Fördelen med MTM är att man fokuserar på metoden genom att bestämma normmetoden. Vidare erhålles normtiden direkt från ett datakort utan att utföra en subjektiv prestationsbedömning.


Tillämpningsformer:
MTM finns i ett flertal former/nivåer

 • MTM-1 (grundsystemet)
 • MTM-2
 • MTM-3
 • SAM, Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys

Den i Norden vanligaste varianten av MTM är SAM. MTM kan användas för Direktanalys eller Bygga standarddata. Se mera om detta i produkten BTU.

Användare/målgrupp:
Personal som arbetar med att utveckla och förbättra förädlingsprocesser, såsom;

 • Produktions/metod tekniker
 • Beredare
 • Samordnare/lagledare
 • Fackliga företrädare
 • Etc.

Prestanda:
Alla MTM system har deklarerade prestanda avseende noggrannhet och hastighet, se tabellen nedan:

System System
spridning
Tillämpar
spridning
Total
spridning
Mätfaktor
MTM-1 1000 TMU
(0,6 min)
1000 TMU
(0,6 min)
2000 TMU
(1,2 min)
350
MTM-2 3000 TMU
(1,8 min)
3000 TMU
(1,8 min)
6000 TMU
(3,6 min)
150
SAM 7000 TMU
(4,2 min)
1600 TMU
(1,0 min)
8600 TMU
(5,2 min)
30


Spridningen uttryckes som den icke repetitiva cykeltid som erfordras för att utjämna de slumpmässiga spridningarna till <+/- 5% med 95% sannolikhet. Av system och tillämparspridning är det den senare som är alvarlig då den lätt upptäcks och underminerar förtroendet för användningen. Notera att SAM konstruerats för att minska just tillämparspridningen på bekostnad av systemspridningen.

Mätfaktorn är antal ggr icke repetitiv cykeltid som krävs för att göra analysen.

Utbildning/ Certifiering:
Följand utbildningstider krävs för att erhålla användarcertifikat:

System Teori & övning Praktik Examinering
MTM-1 4 dagar 3 dagar Ej certifikat
MTM-1 5 dagar 9 dagar 0,5 dag
MTM-2 5 dagar 4 dagar 0,5 dag
SAM 2 dagar 2,5 dagar 0,5 dag

Pris/ Kostnad*:
MTM systemen är fria att användas, kräver dock utbildning och certifiering, se MTM Föreningens kursutbud.

 Till toppen pÃ¥ sidan


2. ErgoSAM


 

Användningsområde/syfte:
I samband med analysering av manuella arbeten samt metodförbättring måste ergonomiska aspekter beaktas. ErgoSAM utgår från SAM analysen och beskriver belastningar som funktion av arbetsförloppet/tiden. Genom att lägga in olika toleransnivåer för belastningar kan man identifiera riskmoment och därefter anpassa metoden till ergonomiska aspekter.


Tillämpningsformer:
Kan användas vid direktanalysering med SAM. Tillämpningen stöds av ett Excel macro.

Användare/målgrupp:
Personal som arbetar med att utveckla och förbättra förädlings-processer, såsom;

 • Produktions/metod tekniker
 • Beredare
 • Samordnare/lagledare
 • Fackliga företrädare
 • FöretagshälsovÃ¥rd/ergonomer
 • Etc.

Prestanda:
SAM analysen behöver kompletteras med viss information för att kunna genomföra Ergo analysen. Mertiden för detta samt utvärdering av resultaten är c:a 5 – 10 %. Denna tid innehåller enbart själva riskanalysen, inte att utveckla lösningar på eventuella problem.

Utbildning/ Certifiering:
Grundutbildningen är 2 dagar samt tillämpningsstöd i det egna företaget.

Pris/ Kostnad*:
ErgoSAM är ett fritt system. Det krävs dock utbildning och certifiering, se MTM Föreningens kursutbud.


 Till toppen pÃ¥ sidan
3. Bygga tidunderlag BTU

 

 

Användningsområde/syfte:
Modell för att välja tillämpningsform (direktanalys respektive standarddata) samt principer för att bygga beräkningsblankett med underliggande elementstruktur.


Tillämpningsformer:
BTU kan ske antingen manuellt eller med datastöd, se IT stöd nedan.

Användare/målgrupp:
Personal som analyserar med SAM, bygger tidunderlag eller beräknar standardtider, såsom;

 • Produktions/metod tekniker
 • Beredare
 • Samordnare/lagledare
 • Etc.

Prestanda:
Standarddata som tillämpningsform innebär både att man snabbare kan beräkna en std tid samt att detta kan göras före produktion, från enbart ritningar och specifikationer.

Utbildning/ Certifiering:
Utbildningen omfattar 3 dagar baserat på praktiska övningar inom

 • Direktanalys
 • Standarddata
 • Beräkningsblankett

Pris/ Kostnad*:
Konceptet ägs av MTM Föreningen och sprids genom utbildning och certifiering, se MTM Föreningens kursutbud.


 Till toppen pÃ¥ sidan
4. IT-stöd

 

  AnvändningsomrÃ¥de/syfte:
MTM Föreningen sprider ett enkelt och funktionellt system som utvecklats av det Internationella MTM Direktoratet. Systemet bygger på Microsoft Excel, d.v.s. kända kommandon för de flesta.

Tillämpningsformer:
Systemet hanterar

 • Direktanalys, sekvens- och tvÃ¥handsblankett
 • Standarddata uppbyggnad, öppna och definierade element
 • Beräkningsblanketter
 • Balansering
 • Ergonomiska belastningsprofiler

Användare/målgrupp:
Personal som analyserar med SAM, bygger tidunderlag eller beräknar standardtider, såsom;

 • Produktions/metod tekniker
 • Beredare
 • Samordnare/lagledare
 • FöretagshälsovÃ¥rd / ergonomer
 • Etc.

Prestanda:
IT stödet underlättar analysarbetet samt byggandet av tidunderlag. Dessutom skapas en ergonomisk belastningsprofil för analyserade arbetscykler. Systemet ökar hastigheten, speciellt för personal som inte dagligen analyserar med SAM. Dessutom minskar den slumpmässiga spridningen förorsakad av felvalda tidsvärden och räknefel. Vidare förbättras dokumentation och lagring av analyser.

Utbildning:
Träning i användningen av IT stödet ingår i SAM kursen och Bygga Tidunderlag. Vidare erbjuds en endagskurs som separat uppstarts- utbildning. För användning av ergonomifunktionaliteten finns en särskild utbildning på 2 dagar, se ErgoSAM

Pris/ Kostnad*:
Priset är 20 000 kr per juridisk enhet och ort och täcker ett obegränsat antal användare. Inga årliga serviceavgifter tillkommer. Vid utveckling av ny funktionalitet erbjuds befintliga användare att uppgradera sitt system till en kostnad motsvarande 10% av nypriset eller 2 000 kr.

 Till toppen pÃ¥ sidan 

5. Metodförbättring 

 


A. Manuella operationer

 

Användningsområde/syfte:
Metodförbättringar har en avgörande effekt på produktiviteten, tack vare den stora förbättringspotential som ligger i metodarbetet men också i det faktum att metodförbättringar leder till bestående effekter. Att ständigt söka vägar för att jobba smartare är avgörande för ett företags konkurrenskraft. MTM, Metod Tid Mätning, fokuserar på metoden och är ett utmärkt verktyg inom konceptet för metodförbättring av manuella operationer.


Tillämpningsformer:
Metodförbättring är viktigt vid såväl storserieproduktion som blandad tillverkning. Det skall tillämpas i såväl produktutvecklingsfasen som produktionsfasen. Detta koncept bygger på en djup, analytisk ansats och utgår från syftet med en process eller ett processteg.

Användare/målgrupp:
Personal som arbetar med att utveckla och förbättra förädlings-processer, såsom;

 • Produktions/metod tekniker
 • Beredare
 • Samordnare/lagledare
 • Fackliga företrädare

Prestanda:
Den analytiska utgångspunkten för en process leder ofta till betydande förbättringar, +50 till +100% är inte ovanliga.

Utbildning:
Utbildningen omfattar 2 dagar och bygger på det Japanska konceptet MDC, Methods Design Concept. Utbildningen består av såväl teori som övning.

Pris/ Kostnad*:
Konceptet ingår i MTM Föreningens utbud och sprids genom utbildning och certifiering, se MTM Föreningens kursutbud.


 Till toppen pÃ¥ sidan

B. Mekaniserade processer 

 

Användningsområde/syfte:
Det är ingen ovanlig föreställning att mekaniserade processer inte kan effektiviseras ytterliggare då de initialt redan ersatt det manuella arbetet. Denna föreställning är grovt felaktig. Tvärt om finns det ofta betydande metodförbättringsmöjligheter just i mekaniserade processer då dessa metoder byggts av ingenjörer med kärnkompetens inom automatisering. MTM kompetensen tillämpad på mekaniserade processer leder till väsentliga metodförbättringar som skördas genom ökad kapacitet i anläggningen.

Tillämpningsformer:
Vanligast är att videofilma och detaljanalysera befintliga processer när kapacitetsbrist uppstått. Konceptet kan dock med fördel tillämpas när man designar nya mekaniserade processer.