Böckernas namn, författare (i de fall det finns uppgivet) och pris är enligt följande. Priserna gäller för medlemsföretag/skolor samt studerande, priset inom parantes gäller icke medlemmar. 
Samtliga priser är exklusive moms & frakt.

MTM - First Time Right

300 kr (400 kr)

MTM- First time right

MTMs grundrörelser

Olle Hasselkvist

Per Söderström

Alf Wiklund


300 kr (400 kr)

MTM grundrörelser

Omställningseffektivitet

200 kr (270 kr)

Omställningseffektivitet

Produktivitetsprocesser

Klaus Helmrich

180 kr (240 kr)

Produktivitetsprocesser
   

Ytterligare information om böckerna:


MTM - First Time Right

Boken börjar med utvecklingen av MTM och guidar sedan läsaren genom en fascinerande resa bland de mest viktiga bidragen till MTM:s utveckling. I den andra delen av boken vänder vi focus från det som har varit till vad som kommer i framtiden. MTM idag är inte bara en arbetsmätningsteknik utan snarare ett effektivt och komplett närmande för att stödja de mest vanliga produktionssystemen.

Boken är ett av projekten som formar IMD:s nya utvecklingsprogram som har till syfte att objektivt stärka MTM:s gemenskap runt om i världen.


MTM:s Grundrörelser

År 1948 publicerades boken ”Methods – Time Measurement” i USA. Boken beskrev ett nytt elementartidsystem för analys och tidsbestämning av manuellt arbete. 1962 utgavs boken ”MTM:s Grundrörelser” som ger avsevärt mera ingående beskrivningar av grundrörelserna än ”MTM-boken”.

”MTM:s grundrörelser” har utarbetats inom Svenska MTM-gruppen och dess förhoppning är att boken ska bli en värdefull handbok för alla redan utbildade MTM-tekniker och bidra till att definitioner, beskrivningar och förklaringar till MTM-systemets grundrörelser får den enhetlighet som ur tillämpningssynpunkt är nödvändig.


Omställningseffektivitet

Ställtid har historiskt betraktats som en oväsentlig faktor eftersom dess inverkan på produktkostnaden förringats genom att den dividerats med partistorlek eller klassats som indirekt arbete.

Produktkostn = Mtrl + (Stycktid + Ställtid : Partistorlek) x  Timkostnad. Ju större partistorlek desto mindre inverkan i produktionskostnadskalkylen. Men stora partier betyder lÃ¥nga köer.

Varor i produktion ligger ofta och väntar (köar) upp till 95 – 98 % och förädlas bara 2-5 % av tiden.

De större partierna och köerna leder till besvärande låg flexibilitet och stor kapitalbindning i varor både i produktion och lager. Ofta binds mer kapital i varor än maskiner.

Ställtider kan ofta reduceras till mellan 1/5 och 1/20. Denna bok beskriver hur man genomför en praktisk metodik förbereder och genomför omställningseffektivisering samt hur effekterna därav kan värderas.

Målgrupper är

-         chefer pÃ¥ olika nivÃ¥er i produktionen

-         produktionstekniker, kvalitetstekniker, konstruktörer, planerare, arbetsledare, instruktörer


Produktivitetsprocesser

Den här boken vänder sig till dig som söker kunskap, vägar och hjälpmedel för att öka produktiviteten i din verksamhet. Du är antingen produktions- eller verksamhetsansvarig, specialist som arbetar med produktionsfrågor, facklig företrädare eller medarbetare som aktivt vill delta i produktivitetsarbetet.

Boken beskriver produktivitetsutveckling – från snäv fokusering på direkt arbete till en helhetssyn som inkluderar alla anställda i såväl administration som produktion. Lösningarna omfattar både organisations-, personal- och teknikutveckling. Boken visar också hur en förändring kan göras både från ett affärsperspektiv och ett processperspektiv.

Genom boken får du kunskap om arbetsformer, koncept och metoder som gör det möjligt att genomföra ett framgångsrikt produktivitetsarbete. Teorierna kompletteras med ett urval av praktiska exempel från framgångsrika produktivitetsarbeten i olika företag. Författaren beskriver även logiken och den bakomliggande strukturen i ett lyckat förändringsarbete.