MTM-Föreningen i Nordens studie av Metodförbättringsmöjligheter inom industrin.

 

"Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer
– Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag"

Björn Johansson, Anders Kinnander
Chalmers Tekniska Högskola

Hela rapporten i PDF-format

Sammanfattning:
Denna rapport redovisar produktivitetspotentialen vid manuella monteringsoperationer hos sex nordiska företag. Studien som ligger till grund för rapporten är gjort med en metod som heter Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM). SAM är i grunden en bättre och mer användarvänlig variant av MTM, som används för att mäta tidsåtgången vid manuellt arbete, samt som ett verktyg för att förbättra metoder. Studien arrangerades av MTM-Föreningen i Norden. Efter utbildning i ett av MTM-Föreningens koncept för metodförbättring utfördes studien under vintern 2003/2004 av personer från respektive företag. Resultaten sammanställdes och utvärderades därefter på Chalmers Tekniska Högskola vid institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling.

Studien påvisar att produktivitetspotentialen i industrin är mycket hög, enbart vid de undersökta manuella arbetsstationerna uppgår potentialen till en minskning av cykeltiden med 48 %, motsvarande en ökning av produktiviteten med 92% och en payofftid på 1,1 år i medeltal. Ser man till enbart enkla och snabba förändringar som är direkt genomförbara (enbart förändringar i rörelsemönster) är potentialen i medeltal 26%, minskning av cykeltiden motsvarande en produktivitetsökning med 35%. Ser man till de lösningar som innefattar en konstruktionsförändring så är potentialen i medeltal 78 %, minskning av cykeltiden motsvarande en produktivitetsökning med hela 316% (denna sortens förändring var dock ej tillåten i alla undersökningar).

Studien är enbart grundad på förbättring av Metoden vid manuella monteringsoperationer, vilket medför att en multiplikatoreffekt av förbättringen är möjlig då ytterligare aspekter kan behandlas dels inom den manuella operationen såsom prestationen och utnyttjandegraden. Men även extera funktioner såsom logistik, produktionsplanering, projektledning, omställningseffektivisering, etc., skulle ge multiplikatoreffekt på förbättringen.