MTM-1

1948 publicerades boken ”Methods - Time Measurements” i USA. Denna bok beskrev ett nytt elementartidsystem för analys och tidsbestämning av manuellt arbete. På initiativ av Volvos dåvarande verkställande direktör, Assar Gabrielsson introducerades detta elementartidsystem i Sverige i slutet av 1949. Assar Gabrielsson var grundare av Volvo. Han var verkställande direktör för AB Volvo 1926-1956 och chef för Volvokoncernen. Styrelseordförande för AB Volvo 1956-1962.

1951 bildades en MTM-förening i USA och Canada. Under 50-talet skapades också andra nationella MTM-föreningar. Svenska MTM-föreningen bilddades 1955. I mitten på 50-talet började man ett samarbete länderna emellan och så skapades IMD, International MTM Directorate. Idag är 17 nationella föreningar anslutna till IMD.

MTM är ett så kallat elementartidsystem och bygger på den enkla principen, att man för en viss definierad rörelse kan bestämma ett enhetligt tidsvärde.

Med hjälp av MTM-systemet kan varje manuell arbetsoperation uppdelas i de grundrörelser, som erfordras för att utföra arbetsoperationen. Var och en av dessa grundrörelser har tilldelats ett bestämt tidsvärde, som är fastställt med hänsyn till rörelsens natur och förhållanden, under vilka den utförs.

MTM-2

Svenska MTM-gruppen startade 1963 ett utvecklingsprojekt där huvudmålsättningen för projektet var att: ”utveckla MTM-data för enkla rörelsemönster på en andra nivå med utgångspunkt från MTM-systemets grundrörelser”. Resultatet av utvecklingsprojektet kunde i maj 1965 presenteras i form av ett generellt MTM-baserat system, MTM-2.

Utvecklingsarbetet hade under tiden det pågick väckt stort internationellt intresse och MTM-2 antogs samma år av IMD som officiellt internationellt MTM-system. Samtidigt som MTM-2 kom i bruk kom MTM grunddata att få beteckningen MTM-1.