Omställningseffektivitet -

villkor för små orderstorlekar

 

Utmaningen:

I speciellt två fall är korta omställningstider extra intressant. Det ena är då man önskar att endast tillverka mot kundorder för att undvika lager och det andra för att köra delleveranser då totalkapaciteten är för låg för att köra fulla tillverkningsorder mot lagerpåfyllnad. Gemensamt för båda frågeställningarna blir intresset att nå en omställningskostnad och tid nära noll. Rent principiellt ger naturligtvis korta omställningstider också högre kapacitet om man inte väljer att öka antalet omställningar så mycket att kapacitetsvinsten äts upp.

Lösningen:

En förutsättning för att kunna minska orderstorlekarna till den tänkt ideala (1) är att omställningskostnaden inte drivs av en lång omställningstid. Kombinationen av Taiichi Ohno och Shigeo Shingo resulterade redan på 1960- talet i SMED-konceptet. SMED står för Single Minute Exchange of Die och följdes så småningom av OTED (One Touch Exchange of Die). MTM- föreningen tog redan under 1980- talet fram en bok om omställningseffektivitet som i stora stycken är aktuell även idag.

Centralt för SMED är att dela upp ställtidens aktiviteter i yttre och inre ställtid. De inre ställtidaktiviteterna kan endast utföras när maskinen står stilla emedan de yttre kan utföras under tiden som maskinen producerar. Genom att omvandla inre ställtid till yttre ställtid samt att genom standardisering förenkla den inre ställtiden kan denna successivt bringas till en allt kortare standard.

Metoden för att beskriva totala förloppet kan beskrivas både i form av standardoperationsblad eller med hjälp av SAM eller som en kombination av båda. Kursen tar fasta på och utgångspunkt i en befintlig maskin eller process hos kursföretaget. Förbättringsarbetet läggs sedan upp som en workshop där operatörer och tekniker arbetar sida vid sida för att nå en omställningstid under 10 minuter (single minute).

Resultatet:

Ett världsledande svenskt företag inom flödesteknik rationaliserade sin montering så att omställning mellan sex varianter av en pump kunde ske inom två minuter på en manuellt taktad driven lina. Som ett resultat av detta sjönk genomloppstiden från sex dagar till mindre än en. Detta i sig var en följd av att orderstorleken minskades från att motsvara en dags produktion till att motsvara drygt en timmes arbetsinnehåll.


Kontakta oss för mer information och offert: info@nordiskproduktivitet.com